ಇನ್ನಷ್ಟು/contact me

ಇದು ನನ್ನ ಬರಹಗಳ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಬ್ಲಾಗ್. ಈಗೀಗ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು 
facebook , gmail (v e n k a t [dot] b h a t s[at] g m a i l [dot] c o m)ಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

This blog contains my writings,mostly art and designs. you can also contact me on Facebook, or mail me to v e n k a t [dot] b h a t s[at] g m a i l [dot] c o m.

----------------------------------------###########----------------------------------------
  • 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ 'ರೂಪಾಂತರ'ದ ಬಗ್ಗೆ:
        http://prajavani.net/include/story.php?news=10846&section=56&menuid=13 ( ನವಿಲು ಕಥೆ ಹೇಳುತಿದೆ..) 

  • 'ಅವಧಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ರೂಪಾಂತರ'ದ ಬಗ್ಗೆ:
          http://avadhimag.com/?p=33488 ('ಅವಧಿ' ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್)

  • 'ಅವಧಿ'ಯಲ್ಲಿ 'ರೂಪಾಂತರ':
          http://avadhimag.com/?p=65784 (ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ ಬರಹ) 

         http://avadhimag.com/?p=44558 ( ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಪ್ರಪಂಚ)

  • 'ಅವಧಿ'ಯಲ್ಲಿ :
         http://avadhimag.com/?p=66082 ( ನಾನು ರಾಧೆ )

        http://avadhimag.com/?p=51343 ( ಎಪ್ರಿಲ್ ಹೂಗಳು)

  • 'ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ'ಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ: 
         http://kendasampige.com/article.php?id=3840 (ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟೂ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ)

  • 'ಮುಗುಳು' ( ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ)
     * ಮುಗುಳು (ಸಂಚಿಕೆ ೨)     * ಮುಗುಳು (ಸಂಚಿಕೆ ೧)

No comments: